Прием в ДГ "Русалка"

Прием и обхват на децата

Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите или настойника. 

В детска градина „Русалка“  записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места. При подадено заявление до месец февруари, детето се приема по съответния ред на подаване до края на май. След месец февруари, деца с подадени заявления се приемат месец септември. През летните месеци, деца не се приемат.

Приемът на децата се организира от директора на детската градина.

 За приемане на дете в детската градина родителите представят следните документи:

 1. Писмена заявление до директора на детската градина.

 2. Копие от акта за раждане на детето.

 3. Медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ:

•    Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар.

•    Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

•    Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ.

•    Изследване на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.

•    Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето,съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г.

•    Отрицателен резултат от васерман на един от родителите, ако детето не е навършило три години.

•    Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в ДЗ.

Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в деткото заведение. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

Задължение на детската градина е да приема за приобщаващо образование деца със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания.

Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвена за целта индивидуална учебна програма.

При постъпване на децата в детска градина „Русалка“:

1.  родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;

2.  родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

 Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

1.  предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа; / по време на КОВИД не се допуска/

2.  предварителни консултативни срещи на родителите с учителите на детската група;

3.  първоначален престой на детето с родителя в детската занималня (при необходимост) до готовността на детето и неговата успешна адаптация към новите за него условия. / по време на КОВИД не се допуска/